Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemimize İlişkindir. Başka Bir Örnektir

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN SANIK :

MÜDAFİİ :

ADRESİ :

SUÇ :

KONU : Ceza infazının ertelenmesi istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz … … hakkında … suçuna ilişkin olarak … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. …/… K. sayılı kararı ile…. ay …. gün hapis cezasına hükmedilmiştir. (EK-1)

2-) Temyiz ve karar düzeltme safhalarında da onanan karar, …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. (EK-2) Bu nedenle, müvekkilimizin cezası infaz safhasına gelmiştir.

3-) Müvekkilimiz … …, halen üniversite öğrencisidir (EK-3) ve öğrenim görmekte olduğu … Üniversitesi … Fakültesi bitirme sınavları, …/…/… ile …/…/… tarihleri arasındadır. (EK-4) Müvekkilimiz için bahsi geçen tarihlerdeki bitirme sınavlarına hazırlanmak ve bu sınavlara katılmak son derece önemlidir.

4-) Müvekkilimizin ileriki yaşamını doğrudan etkileyecek bu sınavlara hazırlanması ve katılması için, müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının bitirme sınavlarından sonraya bırakılması için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5275 S. K. m. 4, 5, 17.

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

Sanık Müdafii
Av.

EKLER:

1) Müvekkilimiz hakkında verilen …Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. …/… K. sayılı kararı
2) Yargıtay … Dairesi’nce verilen ../../.. tarihli …/… E. ../.. K. sayılı ilam.
3) Müvekkilimizin … Üniversitesi … Fakültesi’nde öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi.
4) … Üniversitesi … Fakültesi’ne ait yıl sonu sınav tarihlerini gösterir liste.
5) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

ceza-ertelenme-istegi
ceza-ertelenme-istegi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir